วันอาทิตย์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

บันทึกครูหลังสอน w3

 pbl-ยินดีที่ได้รู้จัก   
      ให้หัวข้อของสัปดาห์นี้เป็นการศึกษาเกี่ยวกับลักษณะภูมิศาสตร์ ภูมิอากาศ และสิ่งแวดล้อม แล้วนักเรียนทุกคนนำข้อมูลที่ได้ทั้ง 17 ประเทศ มานำเสนอกันในรูปแบบที่หลากหลาย บางคน ทำชิ้นงานการ์ตูนช่อง , ชาร์ตความรู้ภูมิศาสตร์ประเทศ , power point , คลิป


     ทุกคนต่างให้กำลังใจเพื่อนๆ แต่ละคนที่กำลังนำเสนอ พร้อมกับเขียนบันทึกสิ่งที่ได้เรียนรู้จากงานของเพื่อนๆ รวบรวมเป็นสิ่งที่วัดความเข้าใจของแต่ละคน ก่อนส่งงานครูให้นักเรียนทุกคนเขียนสรุปความเข้าใจของตนเองลงในกระดาษA4 ให้เวลาขมวดคำ 10 นาที ก่อนจะเล่าสั้นให้ครูสอบถามก่อนส่งงาน
ครูให้โจทย์นักเรียนในหัวข้อต่อไป “นักเรียนคิดว่าแต่ละประเทศที่ตนเองศึกษา มีประวัติศาสตร์ความเป็นมาอย่างไร และจะนำเสนอให้ผู้อื่นเข้าใจได้อย่างไร / นักเรียนคิดว่ามีกี่เหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ ส่งผลต่อการดำเนินวิถีชีวิตของคนในปัจจุบันอย่างไร”

หลังจากที่นักเรียนได้รับโจทย์จากครูไปแล้ว และครูกำหนดชิ้นงานเป็นไทม์ไลน์ ให้นักเรียนสืบค้นข้อมูลและสร้างชิ้นงาน(ต่อในสัปดาห์หน้า)

ข้าว 4 เมล็ด ให้ได้ 2000 เมล็ด (รอบ2)

ในสัปดาห์นี้น้ำในท่อแต่ละท่อเหือดแห้ง เพื่อนๆ ได้ช่วยกันเติมน้ำให้แต่ละท่อมีน้ำอยู่ และต้นข้าวแต่ละคนต่างมีวัชพืชมากกว่ารอบแรกที่ปลูก เมื่อเทียบระยะเวลาเท่าๆ กัน แต่นี้ข้าวของเด็กๆ เริ่มแตกก่อทุกๆ ต้น
จากนั้นทุกคนวัดขนาดความสูง แชร์สิ่งที่เป็นปัญหา หาทางแก้ร่วมกัน แล้วบันทึกผลความคืบหน้าของทุกคน

คณิตศาสตร์ เด็กๆ ได้เตรียมอุปกรณ์การวัดมาทดลองวันความยาวต่างๆ ที่ครูกำหนดให้ หลังจากที่ครูให้โจทย์  “ให้นักเรียนทุกคนเตรียมอุปกรณ์การวัดมาด้วยในวิชาคณิตฯ ชั่วโมงถัดไป”
ทุกคนมีเครื่องมือวัด ก่อนที่จะวัด ครูสอบถามความเข้าใจเด็กๆ เกี่ยวกับการเลือกใช้เครื่องมือวัดตาม สิ่งของต่างๆ ที่ครูจะพาไปวัด ขนาดความยาวต่างๆ ที่จะเป็นหน่วยในการวัด
ครูพาทบทวนความรู้หน่วยการวัด
       

หน่วยวัดความยาวของไทย

หน่วยการวัดความยาวในระบบเมตริก
หน่วยการวัดความยาวในระบบอังกฤษ

นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องหน่วยต่างๆ ที่ใช้วัดมาช่วงเรียนระดับชั้นประถมศึกษาหลายๆ คน
ในขณะที่เด็กๆ นำเสนอหน่วยต่างๆ การเทียบค่าหน่วยครูและนักเรียนร่วมกันจัดระบบข้อมูล เทียบค่าหน่วยให้นักเรียนเห็นภาพชัดเจนยิ่งขึ้น เรียนด้วยความเข้าใจ


ก่อนจะลงมือวัดพื้นที่ , ความยาวต่างๆ ที่ครูจะพาไปวัด...
ทักษะ – ที่เด็กๆ จะได้คือการประมาณค่าและการเชื่อมโยงความรู้ความเข้าใจ ประยุกต์ใช้กับหน่วยการวัดขนาดของความยาว 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น