วันพฤหัสบดีที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ปรนนิบัติสถานที่

        กิจกรรมตอนเช้าที่ทำความสะอาดและรดนำ้ต้นไม้ในตอนเช้าตอนเช้าก็รดนำ้ต้นไม้
พวกเราก็ทำช่วยกันก่อนจะไปเคารพธงชาติกิจกรรมนี้พวกเราช่วยกันทำเพราะเป็นหน้าที่ของพวกเราทุกคน2 ความคิดเห็น: